Algemene voorwaarden

Voor het gebruik van MuzikantenNetwerk.nl gelden onderstaande Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 Definities

 • Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van www.MuzikantenNetwerk.nl.
 • Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van www.MuzikantenNetwerk.nl.

Artikel 2 Algemeen

 1. Door het gebruik van www.MuzikantenNetwerk.nl gaat Gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen genoemd in het Privacyverklaring.
 2. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.

Artikel 3 Doel en kosten

 1. www.MuzikantenNetwerk.nl bestaat uit onder andere een  vacaturebank alsmede een informatief deel waarin achtergrondinformatie wordt gegeven over muziekverenigingen in Nederland.
 2. Het gebruik van www.MuzikantenNetwerk.nl is gratis.

Artikel 4 Links naar derdensites

Op www.MuzikantenNetwerk.nl zijn links en verwijzingen opgenomen naar websites van derden. MuzikantenNetwerk.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Artikel 5 Gebruik van www.MuzikantenNetwerk.nl

 1. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan www.MuzikantenNetwerk.nl of een onderdeel daarvan te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is.
 3. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die MuzikantenNetwerk.nl en/of overige gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval – doch niet uitsluitend – verstaan het hinderen van andere Gebruikers in het gebruik van www.MuzikantenNetwerk.nl c.q. het hinderen van de werking van www.MuzikantenNetwerk.nl.

Artikel 6 Privacy

 1. Gebruiker is zich ervan bewust dat www.MuzikantenNetwerk.nl persoonlijke gegevens van andere Gebruikers bevat en zal de hem eventueel ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen.
 2. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de Wet bescherming persoonsgegevens en het Privacyverklaring.
 3. MuzikantenNetwerk.nl mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via www.MuzikantenNetwerk.nl aanbiedt. MuzikantenNetwerk.nl zal dergelijke wijzigingen niet kenbaar maken aan Gebruikers.

Artikel 7 Uitsluiting

 1. MuzikantenNetwerk.nl gaat over tot onmiddellijke uitsluiting van de Gebruiker, indien er sprake is van een gedraging in strijd met deze Algemene Voorwaarden of wanneer op andere wijze misbruik wordt gemaakt van www.MuzikantenNetwerk.nl of de via www.MuzikantenNetwerk.nl aangeboden faciliteiten.
 2. Indien daarvoor aanleiding is, zal MuzikantenNetwerk.nl ook de internetserviceprovider van Gebruiker op de hoogte stellen van de gedraging(en) van Gebruiker.

Artikel 8 Onderhoud/Storingen

 1. MuzikantenNetwerk.nl spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot www.MuzikantenNetwerk.nl te verschaffen.
 2. MuzikantenNetwerk.nl kan (onderdelen van) www.MuzikantenNetwerk.nl echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. MuzikantenNetwerk.nl zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot www.MuzikantenNetwerk.nl, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door MuzikantenNetwerk.nl geplaatste teksten, foto’s, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc., berusten bij het MuzikantenNetwerk.nl, tenzij anders is aangegeven.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten en hyperlinks van www.MuzikantenNetwerk.nl te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking te stellen, tenzij Gebruiker hiervoor schriftelijk toestemming van MuzikantenNetwerk.nl heeft verkregen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van www.MuzikantenNetwerk.nl door Gebruiker vindt plaats voor eigen rekening en risico. MuzikantenNetwerk.nl is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit de beschikbaarheid en/of het gebruik van www.MuzikantenNetwerk.nl, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van MuzikantenNetwerk.nl of zijn medewerkers.
 2. MuzikantenNetwerk.nl is niet verantwoordelijk voor virussen in een door Gebruiker verzonden of ontvangen e-mail.
 3. De informatie op www.MuzikantenNetwerk.nl kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. MuzikantenNetwerk.nl raadt Gebruiker aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

Artikel 11 Gebruik

 1. Gebruiker zal de  vacaturebank van www.MuzikantenNetwerk.nl en de daarin ter beschikking gestelde (persoons)gegevens slechts gebruiken voor het plaatsen van respectievelijk vacatures alsmede het verzenden van e-mails naar andere Gebruikers uitsluitend gericht op vervulling van uw actieve vacature.
 2. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die MuzikantenNetwerk.nl en/of overige Gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval – doch niet uitsluitend – verstaan:
  1. Het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere Gebruikers.
  2. Het ongevraagd verzenden van e-mails naar andere Gebruikers die geen verband houden met het plaatsen en gebruiken van vacatures van Gebruiker of het doen van sollicitaties.
  3. Het – eventueel met hulpmiddelen – selecteren en gebruiken van vacatures en/of gegevens van andere Gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven in het voorgaande lid.
  4. Het doen van reclame-uitingen.
  5. Het doen van politieke uitlatingen.
  6. Het doen van bedreigende, discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen.
  7. Het handelen in strijd met enig wettelijk voorschrift.
 3. Door het plaatsen van een vacature of een cv op de cv- en vacaturebank van www.MuzikantenNetwerk.nl wordt er door MuzikantenNetwerk.nl -medewerkers niet automatisch actief voor u bemiddeld. De vacature kan worden gevonden door andere Gebruikers op www.MuzikantenNetwerk.nl en er kan automatisch door het systeem worden gematcht.

Artikel 12 Vacatures

 1. Een vacature, inclusief de in de vacature genoemde eisen, maar ook de selectie door Gebruiker  van kandidaten voor de vacature, mag niet in strijd zijn met het bepaalde in de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
 2. Vacatures moeten zijn opgesteld in de Nederlandse taal.
 3. Gebruiker draagt er zorg voor dat de vacature actueel is en blijft. Bij het vervullen van de vacature of het niet meer beschikbaar stellen ervan, zal Gebruiker de vacature zo spoedig mogelijk van www.MuzikantenNetwerk.nl verwijderen.
 4. Elke afzonderlijke vacature mag maar eenmaal worden geplaatst.
 5. Gebruiker mag aan het reageren op een vacature geen kosten voor de sollicitant verbinden.

Artikel 13 Verwijderen en weigeren vacature

 1. MuzikantenNetwerk.nl verwijdert dan wel weigert een vacature indien:
  1. de (tekst van de) vacature in strijd is met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden; naar het oordeel van MuzikantenNetwerk.nl de vervulling van de vacature de positie van de Gebruiker kan schaden.
 2. MuzikantenNetwerk.nl verwijdert de vacature aan het einde van de aan de vacature gekoppelde looptijd, tenzij de betreffende Gebruiker voor het einde van die termijn een verzoek heeft gedaan tot verlenging van de looptijd.
 3. De registratie van een vacature kan op verzoek van Gebruiker op inactief worden gezet. Vervolgens wordt de vacature door MuzikantenNetwerk.nl verwijderd, tegen een door Gebruiker aan te geven datum. Bij gebreke van een duidelijk kenbare datum geldt als datum beëindiging de datum waarop het verzoek door MuzikantenNetwerk.nl wordt verwerkt.

Artikel 14 Verantwoordelijkheid voor de inhoud van vacatures

 1. MuzikantenNetwerk.nl biedt met de vacaturebank van www.MuzikantenNetwerk.nl aan Gebruiker de mogelijkheid om zelfstandig zonder tussenkomst van MuzikantenNetwerk.nl vacatures te plaatsen. Voor de inhoud van de vacatures is de betreffende Gebruiker zelf aansprakelijk. MuzikantenNetwerk.nl toetst de geplaatste vacatures marginaal en zal bij geconstateerde overtredingen van de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden vacatures zo mogelijk actie ondernemen. MuzikantenNetwerk.nl is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste vacatures, noch voor het verdere verloop van de sollicitatieprocedure.
 2. MuzikantenNetwerk.nl is niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de inhoud van de op www.MuzikantenNetwerk.nl geplaatste vacatures. Eveneens is MuzikantenNetwerk.nl niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens betreffende de Gebruikers zelf.
 3. Het e-mailverkeer tussen Gebruikers onderling vindt plaats voor rekening en risico van de betreffende Gebruiker(s).
 4. Een Gebruiker die in de cv- en vacaturebank van www.MuzikantenNetwerk.nl een vacature opmerkt die in strijd is met de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden vacatures en cv’s, wordt verzocht dit per e-mail te melden aan MuzikantenNetwerk.nl.